UČÍTELKA

Susedia v ČR rozbehli projekt UčíTelka – zábavno-vzdelávací program pre žiakov prvého stupňa (1. – 5. ročník), ktorý vychádza na webe Českej televízie s podporou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky.
Na každý deň je pripravený rozvrh hodín a zatiaľ sú pripravené predmety: český jazyk, matematika, človek a jeho svet či telesná výchova.

chcem sa učiť s ČT